Utrikes födda i Sverige under 111 år grupperade efter födelselandets HDI 2011
Human Development Index (HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder på samma sätt som bruttonationalprodukt (BNP). Medan BNP fokuserar på materiellt välstånd anses HDI ge en mer komplett bild, eftersom det är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

HDI 2011 är uppdelat i fyra grupper där både "medel" och "högt" HDI kan vara lite vilseledande. Alla länder förutom "Mycket högt HDI" betraktas som länder i utveckling. Till exempel återfinns Albanien, Rumänien och Azerbajdzjan i gruppen med högt HDI.

Klicka på de runda färgade cirklarna för att visa vilka länder som ingår i grupperna.

Tre visningslägen
Av olika skäl är det svårt att följa länder under så lång tid som 111 år. Nya statsbildningar och gränser som har flyttats komplicerar bilden. I stora drag ska den här framställningen dock vara tillförlitlig.

Några få länder är inte listade 2011. För dem har äldre index använts. Nordkorea verkar tveksamt med högt HDI, men det rör sig bara om 84 personer med ursprung i nordkorea som bodde i Sverige 2011.

Jugoslavien har i den här sammanställningen betraktats som en enhet även efter splittringen och har fått ett genomsnittligt högt HDI. Det är inte helt oproblematiskt eftersom två av de nya staterna, Slovenien och Kroatien, hamnade i gruppen mycket högt HDI i FN:s rankning 2011. Då den "jugoslaviska" populationen är stor i Sverige påverkar det sammanställningen något beroende på hur man klassificerar de nya staterna. Slovenien har ett förhållandevis högt HDI och ingår i gruppen med mycket högt HDI. Det rör sig om cirka 1 000 individer med Slovenien som födelseland 2011. Kroatien ligger på gränsen mellan högt och mycket högt HDI. Cirka 6 000 individer födda i Kroatien bodde i sverige 2011. Om man vill korrigera för detta ska alltså cirka 7 000 personer flyttas från högt HDI till mycket högt HDI för åren 2011 och 2010 och cirka 6 000 personer för år 2000. Det förändrar staplarna något, men i det stora hela är bilden densamma.

Datakällor
Human Development Index 2011
List of countries by Human Development Index
HDI Wikipedia
SCB Befolkningsstatistik del 3, 2001
Utrikes födda i riket efter födelseland och kön. År 2000-2010
Efterkrigstidens invandring och utvandring