15-54 år
15-44 årFler åldersgrupper
Utrikes födda i Sverige under 112 år
Detta är ett försök att få en bild av invandringen till Sverige från 1900 till 2012. Vad kartorna visar är det folkbokförda antalet utrikes födda i Sverige från ett visst land under ett visst år.

Det är inte helt lätt att göra med tanke på alla förändringar som har skett under perioden. Man kan i huvudsak använda två varianter:

1. Korrekta kartor enligt respektive års gränser.
2. Samma karta för alla år och göra uppskattningar där data av naturliga skäl inte finns.

Jag har valt den senare varianten då det för detta ändamål blir tydligare om gränserna är intakta.

Ju längre tillbaka i tiden desto osäkrare är siffrorna för enskilda länder. Som synes rör det sig om färre och färre personer ju längre tillbaka man går och om det verkligen var 25 personer från Elfenbenskusten år 1970 eller om det bara var 14 personer spelar i sammanhanget mindre roll. Det är de stora dragen som kartorna är tänkta att visa.

I många fall har jag inte brytt mig om att dela upp en grupp och göra uppskattningar till exempel Pakistan/Indien. I andra fall har jag slagit ihop länder och använt en tidigare benämning, till exempel Jugoslavien och Tjeckoslovakien, eftersom det har varit enklast att göra så. Denna framställning gör alltså inte anspråk på att vara korrekt eftersom det är omöjligt.

Observera! Det finns en svaghet i kartframställningar där enbart färger anger värdet. Det är lätt hänt att man även läser in storleken på landet som en parameter trots att den inte har någon betydelse. Exempel: År 2000 - Syrien och Ryssland har samma färg. På grund av Rysslands storlek kan man förledas att tro de utrikes födda är fler därifrån, vilket alltså inte är fallet.

Datakällor
SCB Befolkningsstatistik del 3, 2001
Utrikes födda i riket efter födelseland och kön. År 2000-2010
Efterkrigstidens invandring och utvandring

Huvudinlägg på bloggen med kommentarsmöjlighet
http://affes.wordpress.com/2013/03/18/utrikes-fodda-i-sverige-1900-2012/